پرورش خلاقیت

چگونه خلاقیت خود را پرورش دهیم و مخترع شویم (برای دو گروه زیر دیپلم و بالای دیپلم)